پتروتات

جاذب های سطحی و کاتالیست ها

درباره شرکت
دسیکانت های BASF آلمان
برای رطوبت زدایی از هوای فشرده

اطلاعات بیشتر
خلوص بالا در

اکسیژن پزشکی

با استفاده از زئولیت های سری 13X پتروتات

اطلاعات بیشتر
پاک سازی الفین ها
جاذب های پایه فلزی

اطلاعات بیشتر
جاذب های سطحی مستحکم
برای استفاده تحت فشار بالا در واحد های جداسازی هوا

اطلاعات بیشتر
کربن اکتیو KALIMATI
برای تصفیه آب و پساب

اطلاعات بیشتر
قبل
بعدی

برخی محصولات

برخی کاربردها و راهکارها